PTFH-70G

PTFH-70G

Want to get a sample? Please fill in the form, leave your contact information and parameter information.

Feedback ubl@hzubl.com Bemerkungen:Klicken Sie auf das Bild, um es zu vergrößern

Einzelheiten

Fú kuān:158Cm
kè zhòng:70G
chéngfèn:PP+PE
tèdiǎn: Kàng jìngdiàn, fáng shèntòu, kě jiàngjiě, tòuqì

KONTAKT MIT UNS